Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Sutinku, kad Duomenų valdytojas – HC Betonas, UAB, juridinio asmens kodas 304102190, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Technikos g. 7K, tvarkytų mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir kitus mano savanoriškai perduodamus asmens duomenis tikslu tinkamai įgyvendinti pirkimo – pardavimo sutartimi įgytus šalių tarpusavio įsipareigojimus.

Taip pat, sutinku, kad Duomenų valdytojas perduotų mano asmens duomenis trečiosioms šalims be atskiro mano sutikimo aukščiau nurodyto tikslo įgyvendinimui.

Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti ir tvarkyti perduodamus asmens duomenis vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatomis visą sutarties vykdymo laikotarpį, o pasibaigus sutartiniams įsipareigojimus ne ilgiau negu tokį duomenų saugojimo terminą numato BDAR.

Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo ir tokiu atveju Duomenų valdytojas turi teisę nesuteikti man prekių ir/ar paslaugų tokia apimtimi, kiek mano asmens duomenys yra būtini prekių ir/ar paslaugų teikimui vykdyti.

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.