Pristatymo sąlygos

PATVIRTINTA UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas”
Generalinio direktoriaus 2020 10 12
Įsakymu Nr. 12/10-2020 

BETONAS+ UŽSAKYMO SĄLYGOS 

 

 1. Produkcijos užsakymą Pirkėjas turi pateikti iš anksto, ne vėliau kai prieš 2 darbo dienasNesant galimybės laiku įvykdyti pateiktą užsakymą, Pardavėjas, ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki numatytos užsakymo įvykdymo datos, informuoja apie tai Pirkėją. 
 2.  Užsakymas gali būti vykdomas tik Pirkėjui patvirtinus, kad nurodytos užsakymo kainos jam yra tinkamos. Į produkcijos pristatymo kainą įskaičiuotas produkcijos iškrovimas, viršijus užsakymo patvirtinime nurodytą iškrovimo laiką už spec. transporto darbą objekte taikomas kainyne nurodytas tarifas. 
 3.  Pirkėjas, užsakydamas produkciją, pasirenka norimą pristatymo laiką, pagal kurį pardavėjas parengia pristatymo planą: t.y. Pardavėjas paskiria su Pirkėju suderintą autotransporto priemonių skaičių, nustato kiekvieno reiso pristatymo laiką, suderina rezervinių betono siurblių skaičių.  
 4.  Darbas objekte pradedamas valandos intervalu nuo užsakymo patvirtinime nurodyto laiko. Jei tarp betonvežių atvykimo į objektą susidaro iki 30 min. laiko tarpai, tai nelaikoma vėlavimu.  
 5. Įvykus  techniniams gedimams (transporto priemonės ar gamybos mazgo), Pardavėjas įsipareigoja per 1 valandą nuo gedimų atsiradimo laiko paskirti naują transporto priemonę ar esamą nukreipti į kitą gamybos mazgą pasikrovimui.  Pardavėjui imantis veiksmų atnaujinti tiekimą, Pirkėjas neturi teisės pareikšti pretenzijų dėl atsiradusių prastovų. 
 6.  Jei statybinė produkcija Pirkėjui tiekiama Pardavėjo autotransportu, krovinį priimantis Pirkėjas/jo atstovas privalo: 
  1. Įvertindamas produkciją pristačiusio/tančio spec. transporto svorį bei gabaritus, užtikrinti ir atvykusiam vairuotojui nurodyti privažiavimo kelius iki produkcijos iškrovimo vietos ar statybvietės. Pirkėjui neužtikrinus numatytų produkcijos pristatymo sąlygų, vairuotojas informuoja Pardavėjo atsakingus asmenis ir transportas privalo grįžti į produkcijos krovos vietą. Šiuo atveju Pirkėjas informuojamas nedelsiant ir įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius kaštus, įskaitant, bet neapsiribojant užsakytos produkcijos kainą ir utilizavimo kaštus; 
  2. Užtikrinti ir statybinę produkciją iškrovusiam vairuotojui nurodyti spec. transporto išsivalymo vietą, įvertindamas tokios spec. transporto valymo nuo produkcijos likučių specifiką – betono automaišyklės išvalo būgnus vandeniu naudojant aukšto slėgio apiplovimo įrenginius. Betono siurbliai – vamzdynus išvalo naudodami suspaustą orą ir specialias technines priemones.  
  3. Už Betono transportavimo ir pumpavimo technikos darbo objekte organizavimą yra atsakingas Pirkėjas, todėl Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius atsirandančius vykdant Pirkėjo nurodymus ar jei Pirkėjas nėra suderinęs ir iš anksto raštiškai informavęs Pardavėjo apie galimas grėsmes. Atsakomybes ribojimas apima bet kokius apgadinimus dėl aptaškymo betono likučiais darbo ar technikos valymo metu, infrastruktūros ar kitų vertybių apgadinimas judant statybvietėje įrengtais laikinais keliais. Bet kokiu atveju Pardavėjo atsakomybė neviršija užsakytos produkcijos vertės. 
 7.  Jei Pirkėjas neužtikrina ir/ar aiškiai nenurodo produkciją pristačiusiam Pardavėjo spec. transportui privažiavimo kelių, saugios darbo zonos ir kt. Pardavėjas turi teisę atsisakyti iškrauti pristatytą produkciją, o Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjui produkcijos pristatymo kaštus.   
 8.  Pirkėjaspanaudodamas produkciją atsakingiems darbams, privalo veikti apdairiai ir rūpestingai – įvertinti atvykusios produkcijos savybes (slankumas, konsistencija, spalva ir pan.). Produkcijai praradus kokybės reikalavimais nustatytas savybes dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo (produkcijos savybių pasikeitimas dėl ilgo iškrovimo, akivaizdžiai nekokybiškos produkcijos panaudojimo, bet kokių su Pardavėju nesuderintų priedų įmaišymą į produkciją, tame tarpe vandens), Pirkėjas apmoka produkcijos vertę ir, jei reikalinga, produkcijos utilizavimo kaštus. 
 9.  Pirkėjas apmoka Pardavėjo atstovo atvykimo į objektą kaštus, išskyrus atvejus, kai yra pareiškiama pagrįsta pretenzija dėl produkcijos kokybėneatitikimo reikalavimams. Laboranto atvykimo į objektą kaštai yra 50 Eur/val., laboranto darbo objekte įkainis 30 Eur/val. Betono stiprio bandymai neardomuoju metodu, įskaitant bandymų protokolo parengimą, klientui pageidaujant atliekami nemokamai. 
 10. Esant pagrįstoms Pirkėjo pretenzijoms, Pardavėjas įsipareigoja susigrąžinti nekokybišką produkciją ir 1 val. laikotarpyje išsiųsti papildomą transporto priemonę su nauja produkciją. 
 11.  Betono stiprumas nustatomas atliekant laboratorinius bandymusBandymams atlikti imami betono mėginiai. Produkcijos mėginiai yra bandomi serijomis, kiekvienoje serijoje atliekami keli kontroliniai bandiniai pagal nustatytų standartų reikalavimus. Jeigu užsakomas betonas bus naudojamas atsakingoms konstrukcijoms (perdangoms, kolonoms, tiltams/estakadoms) įrengti Pirkėjas privalo užsakyme nurodyti, kad būtini betono mėginiai. 
 12.  Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, jeigu po užsakymo priėmimo nustato, kad Pirkėjas, kuriam Sutartimi nustatytas mokėjimo atidėjimas: turi ilgiau kaip 30 dienų pradelstų apmokėti Pardavėjo jam išrašytų sąskaitų faktūrų,  
 13.  Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, jeigu Pirkėjo išankstinio mokėjimo suma yra mažesnė negu užsakymo vertė įskaitant PVM.  
 14.  Pardavėjui sustabdžius užsakymo vykdymą dėl šių sąlygų  11 ar 12 punkte nurodytų priežasčių Pirkėjas neturi teisės į jokį žalos/nuostolių ar negautų pajamų atlyginimą (įskaitant prastovas, transporto išlaidas ir t.t.). 
 15.  Produkciją pristatančio Pardavėjo spec. transporto darbo valandos skaičiuojamos pagal patvirtintame užsakyme nustatytus įkainius ir yra fiksuojamos nurodant darbo laiką važtaraštyje. Jei važtaraštyje nėra nurodytas darbo laikas ar nėra Pirkėjo atstovo parašo, vadovaujamasi Pardavėjo spec. transporto elektroninio stebėjimo duomenimis. 
 16.  Užsakyme Pirkėjas nurodo užsakomos produkcijos markę, kiekį, išsiuntimo laiką, pristatymo būdą, datą ir laiką, tikslią pristatymo vietą ir gavėjo rekvizitus. 
 17.  Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl užsakomos produkcijos markės, pats įvertindamas paskirtį, kuriai bus naudojama užsakoma produkcija ir aplinkos, kurioje ji bus naudojama, sąlygas.  
 18.  Produkcija atitinka tik konkrečios produkcijos standarte ir kartu su produkcija teikiamoje deklaracijoje nurodytas savybes. 
 19.  Pirkėjų asmens duomenų tvarkymas vykdomas laikantis vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu ir galiojančiais LR teisės aktais. 
 20.  Šios tiekimo sąlygos galioja visiems Pirkėjo užsakymams, jeigu Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje nenurodytos kitokios sąlygos. 

PADĖKITE MUMS UŽTIKRINTI SKLANDŲ BETONO PRISTATYMĄ JUMS – SUŽINOKITE KAIP TINKAMAI PASIRUOŠTI BETONO UŽSAKYMO PRIĖMIMUI.